Najczęściej zadawane pytania na tematy prawniczeJaki jest koszt porady prawnej?

Koszt porady prawnej uzależniony jest od poświęconego klientowi czasu i wynosi od 100 do 150zł.

Czy do terminu do wniesienia apelacji/zażalenia liczy się również weekendy/święta?

Obliczając termin wyznaczony przez sąd lub wynikający z obowiązujących przepisów uwzględnić należy wszystkie dni kalendarzowe, również święta i weekendy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ostatni dzień tego terminu przypada na dzień wolny – wówczas ostatnim dniem terminu jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

Czy musze być obecny na rozprawie?

Co do zasady obecność strony na rozprawie nie jest obowiązkowa, chyba, że sąd postanowi inaczej i na wezwaniu zaznaczy, że obecność jest obowiązkowa.

Czy jako świadek, po otrzymaniu wezwania, musze stawić się w sądzie skoro nic mi nie wiadomo w sprawie?

Niestety świadek ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu, nawet w sytuacji, w której jego zeznania ograniczałyby się do stwierdzenia, że nic nie wie w sprawie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo może wiązać się z grzywną, a w skrajnym wypadkach z przymusowym doprowadzeniem do sądu.

Czy mogę zgłosić na świadka dziecko?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka oraz od tego czy mamy do czynienia ze sprawą karną, czy sprawą cywilną. W dużym uproszczeniu – dziecko w wieku poniżej lat 13 nie będzie przesłuchane w charakterze świadka, a jeśli sprawa dotyczy rodziców (np. rozwód)to dziecko powinno mieć skończone 17 lat. Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja dotycząca przestępstw na szkodę dziecka (np. znęcanie się, przestępstwa seksualne) – wówczas sąd przesłuchuje dziecko w obecności psychologa.

Czy sms lub wiadomości wymieniane na komunikatorach internetowych mogą być dowodem w sprawie?

Oczywiście wydruki takich wiadomości można złożyć do akt sprawy i powoływać się na okoliczności, które z wiadomości wynikają. Sąd oceni wiarygodność tych dowodów.

Czy mogę złożyć zeznania w formie pisemnej?

Do niedawna nie było takiej możliwości, jednak po zmianie kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza się możliwość składania zeznań na piśmie przez świadków, jednakże możliwość ta nadal nie dotyczy postępowania karnego.

Czy musze przyjeżdżać na rozprawę jeśli mieszkam daleko od siedziby sądu?

W sytuacji w której świadek mieszka w dużej odległości od sądu istnieje możliwość przesłuchania świadka w drodze tzw. pomocy prawnej. Wówczas przesłuchanie odbywa się w sądzie znajdującym się w mieście najbliższym miejscu zamieszkania świadka.

Od wydania wyroku rozwodowego minęło już kilka miesięcy, a sąd nadal mi go nie przysłał, dlaczego?

Sąd nie wysyła stronom odpisów wyroków z urzędu. W celu uzyskania odpisu wyroku należy złożyć stosowny wniosek i wnieść opłatę kancelaryjną.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się co się dzieje w mojej sprawie?

Każdej osobie, która jest stroną w toczącym się postępowaniu, przysługuje uprawnienie do zapoznania się z aktami sprawy, a także, po wcześniejszym uzyskaniu zgody sędziego, otrzymania kopii akt sprawy lub wykonania fotokopii akt sprawy.