Szanowni Państwo:

Kancelaria oferuje możliwość uzyskania pomocy prawnej bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Kancelarii. Pomoc prawna dotyczy zarówno uzyskania porady prawnej on-line, jak również sporządzenia pisemnej opinii prawnej, pisma procesowego lub umowy.


Korzystając z e-usługi powinniście Państwo dokonać szczegółowego opisu sprawy. Możecie zostać Państwo poproszeni o doprecyzowanie szczegółów lub przesłanie dokumentów, co pozwoli na przygotowanie wyczerpującej porady odpowiadającej na indywidualny problem, bądź pisma procesowego, które będzie ujmowało dokładnie Państwa sytuację, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiednich przepisów.


Aby uzyskać pomoc prawną on-line:

Kontakt

Proszę wysłać za pośrednictwem formularza lub na adres e-mail: kancelaria@adwokat-janik.eu wiadomość zawierającą opis problemu prawnego, którego ma dotyczyć porada prawna.

Odpowiedź

Następnie proszę oczekiwać odpowiedzi, która zostanie udzielona w ciągu 24 godzin. Odpowiedź Kancelarii będzie zawierać termin udzielenia pomocy prawnej, wycenę tej usługi, ewentualnie także prośbę o dosłanie dodatkowych dokumentów, bądź przekazanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zlecanej sprawy.

Akceptacja

W przypadku akceptacji terminu i wynagrodzenia oraz dokonania wpłaty na poniższy rachunek bankowy Kancelarii, pomoc prawna zostanie udzielona niezwłocznie w umówionym zakresie i terminie. Dokonanie wpłaty traktowane jest jako akceptacja warunków realizacji zlecenia (termin, wynagrodzenie).

Kancelaria Adwokacka adwokat Mikołaj Janik
ul. Mielczarskiego 11, 97-400 Bełchatów
ING Bank Śląski
97 1050 1575 1000 0092 0731 9576

W sytuacji gdy, przedstawione zagadnienie prawne okaże się być skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, a także jeżeli udzielenie porady prawnej wymagało będzie przedłożenia dodatkowych dokumentów, Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania udzielenia pomocy prawnej bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

O zaistnieniu powyższej okoliczności Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej wycenę usługi (przed dokonaniem przelewu). Wszystkie informacje przesłane do Kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką. Jest to istotna cecha wyróżniająca usługi świadczone przez Kancelarię - adwokaci ustawowo zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z świadczoną pomocą prawną.

Wypełnij formularz:

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest adw. Mikołaj Janik.

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c), celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO).